پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 5
1- 5 – روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1 – 6 – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-7- ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-8- سؤالات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1- 9- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1 – 10 – بهره گیری کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………. 8
1-11- تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………. 8
فصل دوم : ادبیات وپیشینه پژوهش  
2-1- بخش اول: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 11
     2-1-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………… 11
     2-1-2- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………….. 14
2 -2- بخش دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….. 22
     2-2- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 22
     2-2- 2- ذیحساب………………………………………………………………………………………………………………… 25
     2-2-3- تبیین وظایف ذیحساب…………………………………………………………………………………………….. 27
     2-2-4- عامل ذیحساب………………………………………………………………………………………………………… 41
     2-2- 5- تعریف لغوی نظارت، کنترل، بازرسی……………………………………………………………………. 45
     2-2-6- تعریف اصلاحی نظارت……………………………………………………………………………………………. 45
     2 -2-7- تعریف تخصصی…………………………………………………………………………………………………….. 46
     2-2-8- تعریف عملکرد و نظارت…………………………………………………………………………………………. 46
     2-2-9- نظارت و کنترل………………………………………………………………………………………………………. 47
2-3-1- بخش سوم: وضعیت نظارت و نظارت مالی در ناجا………………………………………………………. 48
     2-3- 1- 1- نظارت………………………………………………………………………………………………………………. 48
     2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر………………………………………………………………………….. 49
        2-3-1-2-1-  نظارت رهبری…………………………………………………………………………………………… 49
        2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه……………………………………………………………………………………… 50
        2-3-1-2- 3-  نظارت رئیس جمهور………………………………………………………………………………. 50
        2-3-1-2- 4- نظارت شورای نگهبان………………………………………………………………………………. 51
        2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها…………………………………………………………………. 51
        2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه……………………………………………. 51
        2-3-1-2- 7- نظارت همگانی…………………………………………………………………………………………. 52
     2-3-1- 3- شیوه های نظارت و کنترل در نیروهای مسلح و ناجا………………………………………. 52
     2-3- 1-4- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه قرآن کریم……………………………………………… 53
     2-3- 1-5- نظارت و بازرسی در اسلام از دیدگاه نهج البلاغه…………………………………………….. 55
     2-3-1- 6- بازرسی و نظارت از دیدگاه مقام معظم رهبری………………………………………………… 58
     2-3- 1- 7- جایگاه تأثیر نظارت در مدیریت……………………………………………………………………… 58
     2-3- 1-8- اهمیت نظارت…………………………………………………………………………………………………… 60
     2-3-1-9- نحوه نظارت………………………………………………………………………………………………………… 60
     2-3- 1- 10- ویژگی های ناظران و بازرسان………………………………………………………………………. 62
        2-3-1 –10-1- ویژگی های اخلاقی………………………………………………………………………………. 62
        2-3-1-10- 2- ویژگی های تخصصی…………………………………………………………………………….. 63
     2-3-1-11- ویژگی های نظارت و اثرات آن……………………………………………………………………….. 64
    2-3-1- 12- ساز وکار نظارت……………………………………………………………………………………………….. 65
    2-3- 1- 13- فرایند نظارت………………………………………………………………………………………………….. 65
    2-3- 1-14- تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه گیری………………………………………….. 66
    2-3-1- 15- اندازه گیری عملیات و عملکرد……………………………………………………………………….. 67
    2-3-1-  16- مقایسه عملکرد با استانداردها………………………………………………………………………… 68
    2-3- 1- 17- اقدامات اصلاحی…………………………………………………………………………………………….. 68
    2-3-1-18- اهداف نظارت…………………………………………………………………………………………………….. 69
    2-3-1- 19- ویژگی های نظارت مؤثر………………………………………………………………………………….. 71
     2-3-1- 20- موانع و محدودیت های اعمال نظارت کارآمد……………………………………………….. 72
     2-3-1-21- مصونیت از نظارت……………………………………………………………………………………………. 73
     2-3-1- 22- مقاومت در برابر نظارت …………………………………………………………………………………. 74
        2-3-1- 22- 1- نظارت الهی…………………………………………………………………………………………… 74
        2-3-1-22- 2- خود نظارتی……………………………………………………………………………………………. 75
     2-3-1-23- نظارت با واسطه و مستقیم……………………………………………………………………………… 75
     2-3-1- 24- نظارت غیر مستقیم………………………………………………………………………………………… 76
     2-3- 1-25-چرخه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای……………………………. 76
        2-3-1-25- 1- تهیه وتنظیم بودجه ……………………………………………………………………………… 77
        2-3-1- 25- 2- تصویب بودجه………………………………………………………………………………………. 78
        2-3-1- 25-3- اجرای بودجه………………………………………………………………………………………….. 79
        2-3-1-25- 4- نظارت یا کنترل بودجه………………………………………………………………………….. 80
     2-3-1-26-  نظارت ذیحساب……………………………………………………………………………………………… 82
     2-3-1-27- نظارت برانجام هزینه نمود عاملین ذیحساب خارج از حوزه ذیحساب…………… 83
        2-3-1-27- 1- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب در مرکز. (تهران)……………………. 84
        2-3-1- 27-2- اعمال نظارت مالی بر عاملین ذیحساب خارج محل استقرار ذیحساب…. 85
    2-3-1- 28- به اهم موارد مورد توجه ذیحساب در امر نظارت…………………………………………… 85
     2-3-1- 29- مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………… 87
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای وابسته و  مستقل پژوهش………………………………………………………. 90
     3-2-1- تعریف عملیاتی عملکرد………………………………………………………………………………………….. 90
     3-2-2- تعریف عملیاتی نظارت ذیحساب……………………………………………………………………………. 91
3-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 92
     3-3-1- اهدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 92
     3-3-2- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………. 93
3-4- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 93
     3-4-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 93

 

 

 

     3-4-2- سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………..
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

93 3-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….

93      3-5-1- فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………..

93      3-5-2- فرضیه فرعی…………………………………………………………………………………………………………….

94 3-6- نوع وروش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….

94 3-7- جامعه آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………….

95 3-8- محدوده زمانی و مکانی پژوهش …………………………………………………………………………………………

95 3-9- روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………

95 3-10- روش های آماری، تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………

96 3-11- متغیرمستقل و وابسته پژوهش…………………………………………………………………………………………

96      3-11-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………..

97      3-11-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………

97 3-12- روایی و پایایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………

97      3-12-1-  روایی……………………………………………………………………………………………………………………

97      3-12-2- پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….

97 3-13- مدل عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….

98 فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

  4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

100 4-2-آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………………….

100      4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………

101      4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی پژوهش……………………………………………………………………..

104 4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….

124 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

  5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

128 5-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….

128 5-3- نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………………………………………………………………..

130      5-3-1- نتیجه گیری مربوط به فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………..

130      5-3-2- نتیجه گیری مربوط به فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………….

130      5-3-3- نتیجه گیری مربوط به فرضیه سوم پژوهش…………………………………………………………..

131 5-4- پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………

131     5-4-1- پیشنهادهایی در جهت بهبود طریقه صحیح نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین

ذیحساب ناجا  بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش……………………………………………….

 

131     5-4-2- پیشنهادهایی به مقصود افزایش عملکرد عاملین ذیحساب ناجا بر اساس تجربیات

محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

132     5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………………..

133 5-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….

134 فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

   

   

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد