پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

عامل ذیحساب

به علت پراکندگی فعالیت های مالی دستگاههای اجرایی، همواره کلیه عملیات مالی حسب، مورد مستقیما” توسط ذیحسابی امکان پذیر نیست. بخصوص طرحهای ملی که اکثرا” در دور افتاده ترین مناطق کشور، به مرحله اجرا در می آیند از این رو قانونگذار در راستای تمرکز زدایی و در جهت تسریع در امر پرداخت ها و جمع آوری اسناد و مدارک مربوط و احتساب آن ها به هزینه قطعی و غیر قطعی، در این ماده قسمتی از وظایف ذیخساب را به عامل ذیحساب محول نموده می باشد. طبق آیین نامه و دستورالعمل حسابداری آن، عامل ذیحساب با اختیاراتی که توسط ذیحساب به او تفویض گردیده، راسا” نسبت به وظایف ذیحساب اقدام نموده و اسنادحسابداری را در پایان هر ماه بر اساس آیین نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور بند18 بر اساس تنخواه گردان دریافتی، تنظیم و از دفاتر عامل ذیحساب استخراج و برای ذیحسابی ارسال می دارند. مسلما” ذیحساب در این خصوص بایستی عوامل نظارت و کنترل مرکزی را قوی نماید و به موقع به امر آموزش عملی و نظری اهتمام ورزد. (عراقی،  1380ص ، 79)

ماده 18-ذیحساب علاوه بر دریافت اختصار حساب مکلف می باشد به طرق مقتضی از قبیل بازرسی در محل یا اعزام مأمور و یا برقراری سیستم گزارش گیری مطمئن به موجودی عاملین ذیحساب رسیدگی نماید، و در صورت ملاحظه کسری و یا پرداخت هایی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.

 ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور: عامل ذیحساب مأموری می باشد که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد گردید به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 31 این قانون (ق. م.ع کشور) توسط ذیحساب به او محول می گردد

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد