پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

– مبانی نظری پژوهش

2-2- 1- مقدمه

نظام نظارت مالی  در هر کشوری به مقصود ایجاد نظم و انضباط مالی و فراهم کردن شرایط و تسهیلات لازم برای ایفای مسئولیت پاسخگویی طراحی، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می گردد.  نظارت مالی شامل کلیه کنترل هایی می باشد که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اصلی نظارت مالی حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای و اعمال کنترل های لازم در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد.

(باباجانی،1382 ص130 -97)

اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بر اساس ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته می باشد. لذا وزارت مذکور جهت اعمال وظیفه نظارتی، طبق ماده 31قانون محاسبات عمومی کشوردر دستگاههای دولتی که از بودجه کل کشور بهره گیری می کنند افرادی به نام ذیحساب را منصوب نموده می باشد. که قبل از وقوع عملیات مالی و نیز حین مراحل خرج نظارتی برای انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات و همچنین تامین اعتبار پس از تطبیق با قوانین و مقررات عهده دار هستند. ذیحساب از نظر اداری زیر نطر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد (ماده31قانون محاسبات عمومی کشور) که این گونه معرفی شده می باشد: ذیحساب مأموری می باشد که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به مقصود اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می گردد و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.

4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد