متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار سازمانی[1]

ساختار سازمانی به عنوان یک مفهوم اساسی، مشهود و نامشهود می باشد که بر رسمیت شناختن، نظاره، طبیعت، و تداوم الگوها و روابط موجودیت­ها در سازمان تصریح دارد (پولان[2]،2000)

مکانیسم سازمانی[3]

توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدیده، سازوکار یا مکانیسم نام دارد.(خداشناس ،1392)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رهبری[4]

فرآیند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنها برای همکاری با یکدیگر به طوری که آنها با اشتیاق و جدیت در دستیابی به اهداف سازمانی کوشش نمایند (رابینز ،1378 )

 

ارتباطات سازمانی[5]

در مدیریت ارتباطات را انتقال اطلاعات، مفاهیم و معانی بین افراد سازمان تعریف   می­کنند، مقصود از اطلاعات تنها وقایع و نظرات نبوده بلکه احساسات و عواطف را نیز نشان می­دهد.(خداشناس ،1392)

تاثیر سازمانی[6]

اثربخشی سازمان عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف‌های مورد نظر خود نائل می‌آید (دفت، 1380).

1-11-2)تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

هدف :مولفه یا متغیر تحول که براساس پرسشنامه ،پرسش های ..1..تا ..5.. تحول سازمانی را از بعد هدف سنجیده می باشد .

 

پاداش :مولفه یا متغیر تحول که بر اساس پرسشنامه پرسش های ..6..تا ..9..تحول سازمانی را از بعد هدف سنجیده می باشد

.

ساختار سازمانی : مولفه یا متغیر تحول که بر اساس پرسشنامه پرسش های ..10.تا .16.. تحول سازمانی رااز بعد ساختار سنجیده می باشد.

 

مکانیسم سازمانی :مولفه یا متغیر تحول که  بر اساس پرسشنامه ،پرسش های .17.. تا .20.. تحول سازمانی را از بعد رهبری سنجیده می باشد.

 

رهبری : مولفه یا متغیر تحول که براساس پرسشنامه پرسش های .21..تا .25.. تحول سازمانی را از بعد رهبری سنجیده می باشدارتباطات سازمانی :مولفه یا متغیر تحول براساس پرسشنامه ،پرسش های .25.. تا ..28. تحول سازمانی را از بعد ارتباطا ت سنجیده می باشد.

اثربخشی سازمانی: مولفه ها یا متغیرهای اثربخشی بر پرسشنامه پرسش های ..1.. تا ..28.. اثربخشی سازمانی را از بعد نوآوری ، رضایت، تعهد سازمانی و سلامت سنجیده می باشد.

[1]. Organizational Stracture

[2] Pulan

[3]. Organizational mechanism

[4]. Leadership

[5]. Organizational communication

[6] Organizational effectiveness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد