متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

اهمیت تغییر و تحول مثبت بر کسی پوشیده نیست زیرا که نیاز آینده می باشد .سازمان‌های موفق در جهان امروز سازمان‌هایی هستند که تغییر و تحول را در چهارچوب تشکیلاتی خود بگنجانند . بر کسی پوشیده نیست که بنیان هر سازمان بر پایه برآورده سازی نیازها می باشد و از آنجائیکه نیاز بشر‌ها دائم در حال تغییر و یا میل به سمت نیاز جدید می باشد پس لزوم تحول در سازمان‌ها همواره دیده می گردد و احساس نیاز به مدیریت بر روی این تحولات بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

سازمان‌ها برای آنکه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش‌ها و گروه‌های مختلف محیط خود ارتباط داشته و نیازهای آن‌ها را تأمین کنند . بدین ترتیب می‌توان گفت که در واقع نه سازمان می‌تواند خود را از محیط جدا کند و نه محیط می‌تواند بدون سازمان زندگی کند.

از نتایج این ارتباط لاینفک این می باشد که هر تصمیمی که سازمان اتخاذ کند یا به هر عملی که مبادرت ورزد،

به نحوی روی محیط تأثیر می‌گذارد . و از طرف دیگر هر واکنشی که محیط نسبت به اقدامات سازمان نشان دهد، روی بقای آ ن اثر می‌گذارد . البته بدیهی می باشد که همه سازمان‌ها از روابط این‌چنین پیوسته و مستحکم با محیط برخوردار نیستند،بلکه هر یک بر حسب نوع هدف ، اندازه ، کار و شغلشان از اندازه خاص ارتباط با محیط برخوردارند.(الوانی ، قاسمی ،۱۳۷۷)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان‌ها دیگر نمی‌توانند با روش‌های معمولی مدیریت و برنامه‌ریزی پاسخ گوی تحولات و تغییرات پیرامون خود باشند زمانی نه چندان دور مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمان‌ها پدیده نوعی محسوب می‌گردید و شرکت در سمینارها و دور ه های آموزشی مربوطه به دید افزایش دانش و آگاهی انجام می‌گردید اما در حال حاضر سازمان‌ها مجبورند برنامه‌ریزی استراتژیک را سرلوحه کار خود قرار دهند و از طرف دیگر جهت اجرای آن فرآیندهای مدیریت استراتژیک را جایگزین شیوه قبلی و معمولی مدیریت نمایند تا بهتر بتوانند سازمان را از درون و برون پویا و سرپا نگه‌دارند ، برنامه‌ریزی استراتژیک و حتی پیاده کردن آن کار زیاد دشواری نیست .

آن چیز که در این راستا مشکل به نظر می‌رسد دوام و پایداری برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در سازمان می باشد ، تفکر استراتژیک مدیران و کارکنان سازمان تضمین‌کننده این دوام می باشد پس اهمیت ایجاد تفکر استراتژیک در مدیران سازمان خیلی بیشتر از استقرار برنامه‌های استراتژیک می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد