متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش گردآوری اطلاعات

کتابخانه ای در جهت مطالعه ادبیات پژوهش و ارائه مدل مفهومی .

میدانی در جهت مطالعه سوالات و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از ابزار پرسشنامه .

در این پژوهش از دو ابزار بهره گیری خواهد گردید.ابزار اول پرسشنامه خواهد بود که برای استراتژی های تحول از  پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل  استانداردویزبوردو برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پارسونز ،جهت مطالعه سوالات و فرضیه های پژوهش بهره گیری خواهد شدو ابزار دوم مصاحبه خواهد بود که برای بحث پیرامون یافته های پژوهش بهره گیری خواهد گردید.

۱-10-3)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

آلفای کرونباخ :برای مطالعه پایایی پرسشنامه.

آزمون کولموگروف اسمیرنوف : برای مطالعه نرمال بودن توزیع داده ها.

آزمون همبستگی. واریانس. رگرسیون.

در این پژوهش از نرم افزار”spss”بهره گیری می گردد.

۱-11)تعاریف نظری وعملیاتی واژه ها و اصطلاحات

1-11-1)تعاریف نظری واژه ها و اصطلاحات

تحول سازمانی[1]

تحول سازمان مجموعه­ای از نظریه­ها، ارزش­ها، استراتژی­ها و فنون مبتنی بر علوم رفتاری می باشد که در فرایند تغییر برنامه ریزی شده  محیط کاری سازمانی به مقصود افزایش بهبود عملکرد فردی و سازمانی، از طریق تغییر رفتار اعضای سازمان در شغلشان، بکار گرفته می­گردد.(پوراس و رابرتسون[2] ،1992

استراتژی[3]

استراتژی می­تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادین بلندمدت، اتخاد شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف، تعریف گردد (رابینز، 1387).

 

هدف[4]

نتایج مورد انتظار یک رفتار را هدف می گویند. از نظر روان شناسان، هدف محرک بیرونی می باشد. اهداف سازمانی بایستی دارای ویژگی هایی نظیر روشن بودن، منطقی بودن، به روز بودن، همراستایی با ماموریت­ها و … باشد و افراد به آن متعهد باشند.( خداشناس،1392  )

پاداش[5]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد، به اظهار دیگر، پاداش ارائه یک پیام خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به مقصود افزایش احتمال تکرار می باشد (بگل و دیگران[6]،1995).

[1] . OT (Organizational Transformation)

[2] Poras and Rabertson

[3] .Strategy

[4]. Goal

[5] Regard

[6] Begel and Friend

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد