متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

چکیده——————————————————————-1

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه ——————————————————————3

اظهار مساله—————————————————————-4

اهمیت وضرورت پژوهش——————————————————5

چهارچوب نظری پژوهش ——————————————————6

مدل مفهومی پژوهش———————————————————-8

فرضیه های پژوهش ———————————————————-9

اهداف پژوهش————————————————————–9

تعریف واژگان پژوهش——————————————————–9

فرایند اجرایی پژوهش——————————————————–10

فصل دوم:ادبیات پژوهش

1-1-2 مقدمه————————————————————-14

2-1-2 بازاریابی———————————————————–15

3-1-2 اهداف نظام بازاریابی————————————————–15

4-1-2 مشتری————————————————————16

1-4-1-2 درون سازمانی—————————————————–16

2-4-1-2 برون سازمانی—————————————————–16

6-1-2 مدیریت ارتباط با مشتریان———————————————–17

7-1-2 تاریخچه———————————————————–18

8-1-2 انواع مدیریت ارتباط با مشتری ——————————————-19

1-8-1-2عملیاتی———————————————————-19

2-8-1-2تحلیلی———————————————————-20

3-8-1-2 تعاملی———————————————————-20

9-1-2 چالش‌های اجرایی —————————————————-21

10-1-2 اصول مدیریت ارتباط با مشتری——————————————21

11-1-2-تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها —————————————23

12-1-2- چارچوب گارتنر —————————————————23

13-1-2 رضایت مشتری چیست؟ ———————————————-26

14-1-2- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ ——————-27

15-1-2 اندازه گیری رضایت مشتری ——————————————–27

16-1-2   مشتری امروز——————————————————28

17-1-2 قول مدیریت ارتباط با مشتری به شما————————————–28

18-1-2 روش پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان————————–29

19-1-2 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک—————————————30

20-1-2 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی———————————31

21-1-2 انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ———————————-32

22-1-2 مزایای بهره گیری از به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانه ای سنتی—————33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

23-1-2 تأثیر اینترنت در مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی————————–34

24-1-2 تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی —————————–36

25-1-2 مراحل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی————————–38

26-1-2 منافع اقتصادی حاصل از کاربرد——————————————38

3-2-2 کیفیت ارتباط با مشتریان و اجزای آن—————————————-40

4-2-2 اعتماد————————————————————-40

5-2-2 رضایت———————————————————–44

6-2-2 شناسایی انتظارات مشتریان———————————————-47

7-2-2 تعهد————————————————————-48

7-2-2 وفاداری———————————————————–52

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

1-3 مقدمه—————————————————————71

2-3 روش پژوهش———————————————————-71

3-3 قلمرو پژوهش ———————————————————72

4-3 جامعه آماری پژوهش —————————————————-72

5-3 ابزار جمع آوری داده ها————————————————–72

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه————————————————————–82

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری ————————————————————-100

پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اول ————————————————101

پیشنهادات میتنی بر فرضیه دوم————————————————102

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم ————————————————-103

نتایج پژوهش————————————————————-106

موانع و محدودیتهای پژوهش  ————————————————-107

پیشنهادها ————————————————————–107

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی  ———————————————–108

پیوستها—————————————————————-109

فهرست منابع————————————————————136

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد