سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند

مدل‌های بسیار زیادی برای سنجش ارزش ویژه برند ارائه شده می باشد. با مروری بر کارهای قبلی انجام شده می‌توان نظاره نمود که بیشتر این مطالعات بر بعد خریدار متمرکز هستند. محققانی که از رویکرد بیرون به درون بهره گیری می‌کنند، بحث می‌کنند که ارزش ویژه برند از دانش برند خریداران نشات می‌گیرد (کلر، 2003). بعضی مطالعات معدود رویکرد درون به بیرون را مطرح می‌کنند. این محققان عقیده دارند که کارکنان و به گونه کلی داشته‌های یک شرکت باعث به وجود آمدن ارزش ویژه برند برای آن شرکت می شوند و بر هویت یا عناصر سازنده درونی برند متمرکز می شوند. با وجود این، ایجاد ارزش ویژه برنداز درون شرکت بحث بسیار به جایی می باشد. این مورد نه تنها کارکنان را به عنوان گروه ذینفع مهم اظهار می‌دارد (جونز،[1] 2005)، بلکه آنها نشان می‌دهد که کارکنان منبع اصلی ایجاد ارزش ویژه برند برای شرکت به شمار می‌طریقه. با در نظر داشتن این رویکردها، رویکردی دیگری نیز مطرح می گردد که این دو رویکرد (رویکرد بیرون به درون و رویکرد درون به بیرون) را در همدیگر ادغام می کند و باعث به وجود آمدن رویکرد یکپارچه‌ای می گردد که مبتنی بر هویت برند می باشد.

به گونه اختصار، با در نظر داشتن مطالب گفته شده، در اینجا مطالعات مختلف صورت گرفته در ارتباط با سنجش ارزش ویژه برند را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: رویکرد درون به بیرون؛ رویکرد بیرون به درون؛ رویکرد یکپارچه. در زیر این سه رویکرد تشریح می‌گردند.

[1] – Jones

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد