سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار سنجش پرسشنامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1-6-3 روایی پرسشنامه

کیفیت پژوهش با دو معیار روایی[1] و پایایی[2] سنجیده می گردد. مقصود از روایی آن می باشد که وسیله‌ی اندازه‌گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت می باشد که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1384: 288).

جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این پژوهش. برای تعیین روایی با مطالعه‌ی منابع مربوط، طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و توسط اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین متخصصان این امر مورد مطالعه قرار گرفت که در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و پس از اعمال اصلاحات موردنظر، پرسشنامه‌ی نهایی تدوین گردید.

2-6-3  پایایی پرسشنامه

پایایی یکی از ویژگی­های فنی ابزار اندازه‌گیری می باشد. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد (خاکی، 166). در این پژوهش برای تعیین پایانی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[3] بهره گیری گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری مانند پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل 7/0 می باشد.

این روش برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود. برای محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ آغاز بایستی واریانس نمونه‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه کل را محاسبه نمود، سپس با بهره گیری از ارتباط زیر، آلفا را محاسبه نمود.

[1] – validity

[2] – reliability

[3] Cronbach s Alpha

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد