متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 2-1)دسته بندی مدل های تحول سازمانی…………………………………………………………………………….  65

جدول 2-2) رویکرد سیستمی در اقدام………………………………………………………………………………………….   85

جدول 2-3)مسائل و معضلات رویکرد ذینفعان استراتژیک در اقدام ……………………………………………………89

جدول 2-4)رویکرد ارزش های رقابتی در اقدام………………………………………………………………………………. 91

جدول 2-5)چهار مدل اثر بخش سازمانی بر اساس رویکرد کویین و رور باف……………………………………. 93

جدول 2-6)مولفه های چهارگانه تاثیر با تکیه رویکرد های چهار گانه نظام اجتماعی پارسونز……….. 95

جدول 2-7)کارکرد های چهار گانه نظام اجتماعی پارسونز……………………………………………………………….. 95

جدول 3-1)نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت…………………………………………………………………………….. 120

جدول 3-2)مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه استراتِی های تحول …………………………………………… 125

جدول 3-3)مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تاثیر سازمانی…………………………………………….. 125

جدول 3-4)مطالعه توزیع نرمال متغیر های استراتژی های تحول و تاثیر سازمانی –آزمون KS……..126

جدول 4-1)توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………….129

جدول 4-2)توزیع فراوانی سن پاسخگویان…………………………………………………………………………………… 129

جدول 4-3)توزیع فراوانی  سطح تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………….. 131

جدول 4-4) آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی های  تحول و تاثیر سازمانی……………….132

جدول 4-5)واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی ها ی تحول و تاثیر سازمانی…………….. 133

جدول 4-6)مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی…………………….. 133

جدول 4-7) آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی تحول از بعد اهداف بر تاثیر سازمانی ………133

جدول 4-8)واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی تحول از بعد اهداف بر تاثیر سازمانی… 135

جدول 4-9)مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی تحول از بعد اهداف بر تاثیر سازمانی……….. 135

جدول 4-10)آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی……… 136

جدول 4-11)واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی.. 136

جدول 4-12)مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی……… 137

جدول 4-13) آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی تحول از بعد ساختار بر تاثیر سازمانی…… 138

جدول 4-14)واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی تحول از بعد ساختار بر تاثیر سازمانی 138

جدول 4-15)مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی تحول از بعد ساختار بر تاثیر سازمانی…….. 139

جدول 4-16)آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی تحول از بعد رهبری بر تاثیر سازمانی………140

جدول 4-17) واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی تحول از بعد رهبری بر تاثیر سازمانی140

جدول 4-18)  مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی تحول از بعد رهبری بر تاثیر سازمانی…….141

جدول 4-19) آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی تحول از بعدپاداش بر تاثیر سازمانی……….141

جدول 4-20) واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی تحول از بعدپاداش بر تاثیر سازمانی…142

جدول 4-21) مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی تحول از بعد پاداش بر تاثیر سازمانی………142

جدول 4-22) آزمون همبستگی بین متغیر های استراتژی تحول از بعدمکانیسم مفید بر تاثیر ………..143

جدول4-23) واکاوی واریانس رگرسیونی متغیر های استراتژی تحول از بعدمکانیسم مفید بر تاثیر…… 144

جدول 4-24) مدل رگرسیون چند متغیره برای استراتژی تحول از بعد مکانیسم مفید بر تاثیر ……….144

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد