متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 1-1)تفکر استراتژیک(مفتخر.1371)………………………………………………………………………………………….37

شکل 2-1)وضعیت توازن نیروها  (لوین .1950)……………………………………………………………………………….66

شکل 2-3)مدل تغییر و عملکرد سازمانی (بورک و لیتوین .1992)……………………………………………………….69

شکل 2-4)مدل مدیریت تغییر اثر بخش (کامینگز و اورولی .1993)…………………………………………………….71

شکل 2-5)مدل تجزیه و تحلیل جریانی (پوراس .1999)…………………………………………………………………. 73

شکل 2-6)مدل شش خانه ای ویز بورد(ویزبورد.1976)……………………………………………………………………..74

شکل 5-1)مدل مفهومی اقتباس از نتایج پژوهش …………………………………………………………………………….. 153

 

 

فهرست نموارها

عنوان                                                                                                                    صفحه

نمودار 4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………..  129

نمودار 4-2)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه سن …………………………………………………………… 130

نمودار 4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات………………………………………………….  131

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد