متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری پژوهش

در این پژوهش به مطالعه تاثیر استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان پرداخته شده می باشد.مدل پژوهش برگرفته ازابعاد شش وجهی تحول سازمانی ویزبورد می باشدکه به عقیده او شش حوزه ی بسیار مهم عبارتند از :اهداف ،ساختار،پاداش،مکانیزم مفید،روابط و رهبری .

ماروین ویزبورد به دست اندر کاران و فعالان امر می گویدکه برای شناسایی معضلات سازمان کجا و چه چیز را مد نظر قرار دهند تا بتوانند به بالاترین تاثیر سازمانی دسترسی پیدا کنندکه این پژوهش در صدد دست یافتن به آن می باشد. و قسمت دیگر پژوهش برگرفته از مدل اثربخشی سازمانی پاسورنز می باشد که مولفه های نوآوری ، تعهد ، رضایت و سلامت می باشد.

حال با در نظر داشتن مطالب فوق مدل مفهومی پژوهش در شکل 1-1 نشان داده شده می باشد.

رضایت
سلامت

 

(پارسونز[1] ، 1979)                                                      (ویزبورد[2]،  1976)

شکل 1-1-مدل مفهومی پژوهش

۱-5)اهداف پژوهش

پژوهش عبارتست از برر سی و مطالعه منظم ،کنترل شده و آزمایشی قضیه های فرضی در باره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی بادید گاه انتقادی(مزدوری ،1388).

پژوهش به عنوان فرآیندی پژوهشی در درست ترین شکل  خود واجد دو شرط می باشد:

1)کنترل دقیق :شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط و مزاحم می گردد.

2)نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.

پژوهش به گونه کلی بر کشف اصول عمومی و کلیتها تاکید داردو ویژگی کلی مجموعه مورد مطالعه ،مجموعه های کوچک تر موجود در آن را به دست می دهد.پژوهشگر می داند که چه چیزهایی در باره موضوع مورد پژوهش او روشن می باشد و کار خود را از همان نقطه با برنامه ریزی دقیق آغاز می کند.پس اهداف پژوهش را بصورت زیر اختصار می نماییم .

هدف اصلی ازانجام این پژوهش، تاثیر استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی می باشد که شهرداری کاشان به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از این بخش تهیه میگردد. این  پژوهش دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی می­باشد که عبارتند از:

[1] Parsons

[2] Weisboard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد