متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در هر سازمانی توان بالقوه پرورش نیافته ای هست که برای ایجاد تغییرات راهبردی در سازمان میتوان از این نیروی عظیم به نحو مطلوب بهره گیری نمود و این توانایی را در راستای اهداف و چشم انداز سازمانی و رسیدن به تاثیر هدایت نمود. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در شهرداری کاشان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران شهرداری کاشان تشکیل داده اند. حجم جامعه از طریق سرشماری برای 124 نفر برآورد گردید که در نهایت تعداد 92پرسشنامه جمع آوری گردید. چهارچوب نظری این پژوهش بر اساس پرسشنامه های استاندارد مدل ویزبورد(1976) واثر بخشی پارسونز(1979) ارائه شده می باشد که با بهره گیری از دو پرسش نامه ی 28 سوالی به مطالعه یک نمونه ی 92 تایی از مدیران شهرداری کاشان پرداخته شده می باشد. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی سنجیده شده می باشد و برای کسب پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد که پایایی آن برای پرسش نامه ی تحول 0.89 و برای پرسشنامه ی اثربخشی 0.86 می باشد. اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از نرم افزار SPSS  در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف (KS) بهره گیری شده می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که تمامی مولفه های استراتژی تحول بر روی اثربخشی سلزمانی تاثیر مثبت داشته که بر طبق مدل رگرسیون مولفه های اهداف و رهبری به ترتیب با مقادیر ضریب بتای 0.252 و 0.213 بیشترین قدرت پیش بینی را بر روی اثربخشی سازمانی داشته و مولفه ی پاداش با مقدار ضریب بتای 0.061 کمترین درصد پیش بینی را دارا می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد