پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

باتوجه به وظایفی که قانون گذار برای اعمال نظارت های مالی به مقصود اجرای صحیح بودجه و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر عهده ذیحسابان قرار داده می باشد، در اقدام در سطح یگانهای ناجا اغلب نظاره می گردد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پرداختهایی خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفی عاملین ذیحساب یا حتی ذیحساب و مسئولین یگانها برای پاسخگویی به مراجع ذی ربط گردیده، لذا به مقصود مطالعه علل وقوع این مسئله در صدد برآمدیم به مقصود حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، و همچنین به مقصود جلوگیری از سوء بهره گیری منابع (عمومی و غیر عمومی ) و بهره برداری مؤثر و مفید از منابع مالی، فیزیکی و نیروی انسانی در یگان های تابعه ناجا، تحقیقی تحت عنوان (مطالعه اندازه تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا) تعریف، که این پژوهش در 6 ماهه اول سال 1390 انجام یافته می باشد. نوع پژوهش کاربردی و از نظر روش توصیفی، پیمایشی بوده و به روش پرسش نامه ای صورت گرفته می باشد، پرسش نامه پژوهش مشتمل بر 20 سؤال می باشد، که پس از تایید اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان به مقصود دستیابی به هدف پژوهش در بین جامعه آماری به صورت تمام شماری که بالغ بر 120 نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا، عاملین ذیحساب و مدیران مالی، فرماندهی انتظامی استان ها، شهرستان ها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا می باشند، توزیع گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردید که با در نظر داشتن ضریب 89% بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. همچنین همانگونه که اظهار گردید برای تعیین روایی پرسش نامه نیز ضمن بهره گیری از تعدادی پرسش های استاندارد و از نظر خبرگان نیز بهره گیری شده می باشد. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده می باشد. در این پژوهش 3 فرضیه مطرح گردید که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه و فرضیات پژوهش از طریق آزمون T و با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که یافته های پژوهش نشان دهنده این بود که نظارت ذیحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتیجه عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تأثیر دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد