سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

4  قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: زیر مجموعه علم بازاریابی و در حوزه‌ی ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان

قلمرو زمانی: از مهر 1389 تا دی سال 1389.

قلمرومکانی:5 نمایندگی از هر4 شرکت خدمات بیمه ملت،.البرز،آسیا و پارسیان در5 نقطه جغرافیایی تهران

1-7-5 روش نمونه‌گیری

5نمایندگی از هر  شرکت در 5 منطقه جغرافیایی تهران به گونه تصادفی طبقه بندی شدند

1-7-6  روش تجزیه تحلیل داد ه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای تجزیه و تحلیل داد ه ها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی ، درصد فراوانی، جداول و نمودار های توزیع فراوانی و نیز از آزمون های آمار استنباطی شامل.آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف،آزمون ویلکاکسون و آزمون علامت تک نمونه ای و فریدمن بهره گیری شده می باشد.

 1-8  معضلات و تنگناهای احتمالی پژوهش

ـ کمبود منابع فارسی در حوزه‌ی برند

ـ مدل‌های ارزش ویژه برند در دنیا مورد آزمون قرار گرفته و توسعه داده شده اما در ایران کم‌تر مورد مطالعه و آزمون قرار گرفته می باشد.

ـ عدم وجود سابقه تحقیقات مرتبط با موضوع پایان‌نامه در خصوص  حوزه ارزش ویژه برند شرکت های بیمه

– یافته های پژوهش محدود به عوامل مرتبط با مدل نظری می باشد و سایر عوامل مرتبط با ارزش ویژه برند شناسایی نشده می باشد.

– محدودیت زمانی در انجام پژوهش و در نظر نگرفتن تمام شرکت های بیمه ای برای جمع آوری اطلاعات

 

1-9  تعریف واژگان اختصاصی

برند (Brand): یک برند، ابزاری می باشد برای شناساندن و تفکیک محصولات و یا خدمات یک فروشنده       یا گروهی از فروشندگان از سایرین و ترکیبی می باشد از ویژگی‌های ملموس مانند نام، علامت و … و ویژگی‌های ناملموس مانند هویت و تصویر برند (کاتر و کلر، 2007، ص 274).

ارزش ویژه برند (Brand Equity): ارزش ویژه برند، ارزشی می باشد که به یک محصول در هنگام اضافه شدن برند به آن اضافه می گردد یا کم می گردد.

ارزش ویژه برند مشتری محور (Customer-Based Brand Equity): ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری می باشد و باتوجه به اضافه قیمتی که مشتری حاضر می باشد به ازای محصولات برند به نسبت سایر برندها پرداخت کند اندازه‌گیری می گردد.

ارزش اقتصادی برند (Value Equity): ارزیابی اقتصادی و غیرذهنی مطلوبیت کالا یا خدمتی می باشد که برند ارائه می‌دهد (کاتلر و کلر، 2007، ص 151).

وفاداری به برند (Brand Loyalty): اندازه ترجیح یک برند توسط مصرف‌کننده در مقایسه با جایگزین‌های نزدیک (داکو،[1] 2008، ص 65).

کیفیت ادراک شده برند (Brand Perceived Quality): ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت با در نظر داشتن مقصود آن محصول یا خدمت در مقایسه با دیگر آلترناتیوها (کلر، 2008، ص 195).

تداعی برند (Brand Association): تداعی برند که هویت برند را شکل می‌دهد، به هر چیزی اطلاق می گردد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ذهن مشتری با برند مرتبط می باشد. مانند خصوصیات محصول (آکر، 1995، ص 209).

آگاهی برند (Brand Awareness): اندازه و قدرت حضوری می باشد که برند در ذهن مصرف‌کننده دارد و به صورت توانایی مصرف‌کننده در شناسایی عناصر مختلف برند مانند نام برند، لوگو، سمبل، کاراکتر، بسته‌بندی و شعار تحت شرایط مختلف ظاهر می گردد (آکر، 1996، ص 10 و کلر، 2008، ص 374).

[1] – Dacko.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد