متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژگان پژوهش

مشتری: مشتری به سازمان یا فرد گفته می گردد که محصول یا خدمات دریافت می کند و به بیانی دیگر مشتری به خریدار تولید یا خدمات گفته می گردد.(روستا،123،1386)

اعتماد:اعتماد بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته و یک مفهوم پذیرفته شده در بازاریابی ارتباط ای می باشد ونشان داده شده که بر توسعه روابط تجاری اثر دارد.اعتماد بر پایداری ارتباط و کیفیت ارتباط کلی تأثیردارد،وهمچنین در توسعه روابط با کیفیت بالا مهم می باشد. (sivaraks,2011)

رضایت مشتری:رضایت مشتری بطور گسترده ایی در بین محققان به عنوان یک پیش بینی کننده قوی برای متغیرهای رفتار مورد پذیرش می باشد.رضایت مشتری یک توجه را بر اساس تجربه مشتری پس از خرید یک محصول یااستفاده از یک خدمت می سازد.رضایت ارزیابی تجربه تعامل با ارائه دهنده خدمت را در زمان حاضر و بهره گیری بوسیله مشتری برای پیش بینی تجربه آینده می باشد. (sivaraks,2011)

تعهد:مفهوم تعهد تأثیر محوری در ادبیات بازاریابی ارتباط مند دارد و این ویژگی اصلی مدل های بازاریابی ارتباط ای می باشد.تعهد برای توسعه مبادلات ارتباط موفق ضروری می باشد و نشان دهنده بالاترین سطح اتصال ارتباط می باشد.تعهد به عنوان متغیر واسطه ای کلیدی دیگری از بازاریابی ارتباط ای شناسایی شده می باشد. (sivaraks,2011)

وفاداری مشتریان: وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می گردد، به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات و تلاشهای بازاریابی بالقوه رقبا، خریداری گردد.(حیدرزاده،126،1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد