متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

تکوین استراتژی

هیچ فرصتی وجود ندارد که در کار خود راهکار و در نتیجه گلوگاه‌هایی را به همراه نداشته باشد. این سه مانند ذرات بنیادی استراتژی هستند آه به همراه هم، مفهوم و معنی می‌یابند. تکوین استراتژی از تکرار چرخه استراتژی شکل می‌گیرد و در هر دور گامی به سوی مرحله نهایی برداشته می گردد. استراتژی در ابتدای تولد معمولاً مبهم می باشد و منافع محدود و ریسک بالا دارد. این ویژگی‌ها در طریقه تکوین به سوی شفافیت بیشتر، منافع حداکثر و ریسک حداقل رانده می گردد. (بینش،۱۳۸۳)

 

2-1-15)اجرای استراتژی

با انتخاب استراتژی کار برنامه‌ریزی استراتژیک به پایان نمی‌رسد. بلکه بایستی استراتژی اجراشده و عمال به محک آزمون گذاشته گردد. تحقیقات و بخش پژوهش سازمان در انجام این مهم تأثیر مؤثری خواهد داشت. برای اجرای استراتژی ها می‌توان از ابزارهای زیر بهره گرفت:

ساختار سازمانی مناسب با استراتژی.

– متناسب‌سازی مهارت‌ها، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی.

– ایجاد فرهنگ‌سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان.

بایستی در نظر داشت که بهترین راهبردهای تدوین‌شده در صورتی که به گونه صحیح اجرا نشوند، فاقد ارزش عملی خواهند بود. و اجرای اثربخش هر استراتژی مستلزم تعهد کامل همه مدیران به هدایت واحدهای سازمانی تحت امر خود برای طرفداری از راهبرد مذکور می باشد. پس اجرای راهبرد با کلیه فراگردهای مدیریتی یعنی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت بسیج امکانات و کنترل عملکردها و برنامه‌ها سروکار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-16)ارزیابی استراتژیک

جهت تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها، استراتژیهای اجراشده بایستی مورد کنترل  قرار گیرند. ارزیابی استراتژیک شامل سه فعالیت اصلی می گردد:

– مطالعه مبانی اصلی استراتژیهای شرکت.

– مقایسه نتیجه‌های مورد انتظار با نتایج واقعی.

– انجام اقدامات اصلاحی به مقصود اطمینان یافتن از این که عملکردها با  برنامه‌های پیش‌ بینی‌شده مطابقت دارد. ( رضاییان، ۱۳۸۴)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد