راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست  مطالب                                                                        صفحه

فصل اول. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2.طرح مسأله و ضرورت انجام پژوهش 3

1-3. اهداف پژوهش 5

1-4. بهرهوران 5

1-5. قلمرو پژوهش. 5

1-6. پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش ) 5

1-7. فرضیه‌ها 6

1-8. روش و مراحل انجام پژوهش 6

1-8-1. نوع روش پژوهش 6

1-8-2. روش گردآوری اطلاعات Error! Bookmark not defined.

1-8-4.روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 7

1-9. جامعه آماری 7

1-10. نمونه آماری.. 7

1-11. سوابق مربوط 7

1-12. تعریف واژه های عملیاتی پژوهش 11

1-13.محدودیتهای پژوهش 13

فصل دوم 14

2-1. تعریف گردشگری  و توریست.. 18

2-2. گردشگری متمرکز و گسترده 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-1. گردشگری متمرکز 20

2-2-2. گردشگری گسترده 20

2-3. نوع شناسی گردشگری 22

2-3-1.گردشگری انبوه و گردشگری بدیل یا آلترناتیو. 22

2-3-2.گردشگری عادی و گردشگری طبیعت‌گرا 22

2-3-3.گردشگری فام یا گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و ماجراجویانه. 23

2-4.  گردشگری عادی 23

2-5 . تعریف و مفهوم  اکوتوریسم. 27

2-6. پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم. 30

2-6-1.پیامدهای مثبت بالقوه اکوتوریسم. 30

2-6-2. پیامدهای منفی بالقوه اکوتوریسم. 30

2-7. برسی انواع طبیعت گرد‌ها 32

2-8. محیط طبیعی و صنعت گردشگری 33

2-9. گردشگران و محیط طبیعی مقصد 35

2-10. ارزیابی منابع اکوتوریسم. 36

2-10-1. ظرفیت قابل تحمل و خورند. 36

2-10-2. ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم. 38

2-11.ابعاد ظرفیت تحمل 39

2-12.  سابقه اکوتوریسم 41

2-13. اهمیت اکوتوریسم 41

2-14. نوع‌شناسی اکوتوریسم 41

2-15. نمودار خطر پذیری در تورهای برنامه‌ریزی شده 42

2-16. مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت 43

2-17. اقتصاد طبیعت گردی.. 44

2-18. مدیریت مالی 49

2-19. گردشگری پایدار. 50

2-19-1.  ارتباط انواع گردشگری با پایداری 51

2-20. اصول گردشگری پایدار. 52

2-21. اکوتوریسم پایدار 53

2-21-1. اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار. 53

2-21-2.الگوی اکوتوریسم پایدار. 54

2-22. فعالان در صنعت اکوتوریسم 55

2-23. طبقه بندی اثرات اکوتوریسم بر طبیعت 56

2-24.جاذبه های اکوتوریسمی.. 57

فصل سوم 50

3-1.مقدمه. 51

3-2.وجه تسمیه رامیان 51

3-3.ویژگی‌های طبیعی.. 52

3-3-1.جایگاه جغرافیایی.. 52

3-3-2.ویژگی‌های زمین‌شناسی.. 54

3-3-3.ویژگی های ژئومورفولوژی.. 55

3-3-3-1.تیپ کوهستان 55

3-3-3-2.تیپ تپه‌ای.. 55

3-3-3-3.تراس‌های رودخانه‌ای.. 56

3-3-3-4.دشت‌های دامنه‌ای 56

3-3-4.ویژگی‌های توپوگرافی.. 56

3-3-5.ویژگی‌های عمده توپوگرافی.. 57

3-3-5-1.ناحیه کوهستانی.. 57

3-3-5-2.ناحیه کوهپایه‌ای 57

3-3-5-3.ناحیه جلگه‌ای و پست 58

3-3-6.ویژگی‌های توپوگرافی و گردشگری 58

3-3-6-1.غارها 58

3-3-6-2.کوه‌ها 59

3-3-6-3.پارک‌های جنگلی 59

3-3-6-4.آبشارها 60

3-3-7.ویژگی‌های آب‌و‌هوایی.. 60

3-3-8.اندازه بارندگی 61

3-3-8-1.تعیین تیپ اقلیمی.. 62

3-3-9.منابع آب 62

3-3-10.رودخانهها و آب‌بندها 63

3-3-10-1.آب‌های سطحی شهرستان 63

3-3-10-2.آب‌های زیرزمینی 65

3-3-11.خاک.. 67

3-3-12.پوشش گیاهی رامیان 70

3-3-13.ذخیره‌گاههای جنگلی 72

3-3-14.پوشش گیاهی و گردشگری 72

3-3-15.پوشش جانوری.. 72

3-3-16.ویژگی‌های انسانی 73

3-3-16-1.جمعیت.. 73

3-3-16-2.ترکیب سنی و جنسی جمعیت 73

3-3-16-3.نژاد، زبان، قومیت.. 73

3-3-17.اکوتوریسم در رامیان 74

فصل چهارم. 77

4-1.مقدمه : 78

4-2. نوع پژوهش از لحاظ هدف 78

4-3. روش و مراحل انجام پژوهش 78

4-3-1. روش پژوهش پژوهش حاضر از لحاظ مسیر. 79

4-3-2. روش پژوهش پژوهش حاضر از لحاظ زمان 79

4-3-3. روش پژوهش پژوهش حاضر از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها 79

4-3-4. روش پژوهش پژوهش حاضر از لحاظ اندازه ژرفایی 80

4-4. روش گرد آوری اطلاعات.. 80

4-4-1. مطالعات اسنادی و کتابخانه ای 80

4-4-2. نظاره 80

4-4-3.مصاحبه 81

4-5.جامعه آماری 81

4-5-1.-جامعه آماری.. 81

4-5-2.نمونه آماری.. 81

4-6. مقیاس های سنجش82

4-7. شیوه اجرای پژوهش : 82

4-8. شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها 83

4-8-1.تحلیل محتوا 83

4-8-2. روش های آمار توصیفی 83

4-9.بهره گیری از مدل : 83

4-9-1. تکنیک تجزیه و تحلیل استراتژیک سوات.. 83

4-9-1-1. زمینه 83

4-9-1-2. مبانی و اصول. 84

4-9-1-3. فرآیند بکارگیری روش 85

4-9-1-3-1. مرحله اول. 85

4-9-1-3-2. مرحله دوم. 85

4-9-1-3-3. مرحله سوم. 85

4-9-1-3-4.مرحله چهارم. 86

4-9-1-4.تدوین راهبرد با بهره گیری از مدل سوات.. 87

4-9-1. تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP 87

فصل پنجم. 89

5-1. مقدمه. 90

5-2 . یافتههای جمعیت‌شناختی پژوهش. 90

5-2-1. جنسیت.. 90

5-2-2. وضعیت سنی پاسخ دهندگان. 91

5-2-3. وضعیت تحصیلات.. 92

5-2-4. وضعیت تأهل. 93

5-2-5. وضعیت شغل پا سخگویان. 93

5-3. یافته های توصیفی پژوهش. 94

5-3-1. یافته های توصیفی پژوهش در بخش گردشگران. 94

5-3-2. یافته های توصیفی پژوهش در بخش مردم بومی.. 97

5-3-3. یافته های توصیفی پژوهش در بخش مسئولین.. 100

5-4.رتبه‌بندی معیارهای توسعه‌ی اکوتوریسم و انتخاب جاذبههای اکوتوریستی پیشنهادی بر اساس معیارها در شهرستان رامیان با بهره گیری از مدل AHP 101

5-4-1.مدل‌سازی.. 102

5-4-2.تولید ماتریس مقایسات زوجی.. 102

5-4-2-1.وزن‌دهی معیارها 103

5-4-2-2. تبیین ضرایب اهمیت مناطق انتخاب‌شده(گزینه‌ها) 103

5-4-3.مجموع امتیازهای نهایی و انتخاب رتبه‌ی مناطق برتر. 106

5-5.تجزیه و تحلیل SWOT در جهت ارائه‌ی راهکارهای توسعه‌ی اکوتوریسم در شهرستان رامیان. 108

5-5-1. نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها 108

5-5-1-1 عوامل مؤثر داخلی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. 109

5-5-1-1 عوامل مؤثر خارجی بر اکوتوریسم در ناحیه مورد مطالعه. 110

نمودار5-5. نقاط قوت ضعف فرصت تهدید ها 112

5-5-2.تحلیل نقاط قوت ضعف فرصتها و تهدیدها 113

5-5-3.جمع بندی دیدگاهها و ارائه اولویت نهائی از تحلیل SWOT.. 116

5 -5-4.ارائه استراتژی ها توسعه اکوتوریسم روستایی بر اساس تحلیل SWOT.. 117

5 -5-4-1. استراتژی های رقابتی / تهاجمی ( SO ) 117

5 -5-4-2. استراتژیهای تنوع ( ST ) 118

5 -5-4-3.استراتژیهای بازنگری (WO) 119

5 -5-4-4. استراتژیهای تدافعی (WT) 119

5-5-6.تحلیل SWOT.. 122

فصل ششم. 123

6-1.مقدمه. 124

6-2. تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات پژوهش. 124

6-2-1.آزمون فرضیه‌ی اول. 124

6-2-2.آزمون فرضیه‌ی دوم. 125

6-2-3.آزمون فرضیهی سوم. 126

6-3.پاسخ به پرسشهای پژوهش127

6-3-1.آیا شهرستان رامیان دارای ویژگیهای مناسب و خاص برای اکوتوریسم می باشد؟. 127

6-3-2.کدام بخشها از شهرستان رامیان ویژگی های اکوتوریستی دارد؟. 127

6-3-3. بهره گیری از تحلیل سلسله مراتبی در ایجاد و تقویت اکوتوریسم در شهرستان رامیان تا چه حدی موثر می باشد؟. 127

6-3-4. تأثیر کدام عامل در توسعه نیافتگی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ؟. 128

6-3-5. راهکارهای توسعه اکوتوریسم کدامند؟. 128

6-3-5-1.راهبردهای محیطی ، کالبدی جهت توسعه اکوتوریسم. 128

6-3-5-2.راهبردهای نهادی جهت توسعه اکوتوریسم. 129

6-3-5-3.راهبردهای اقتصادی جهت توسعه اکوتوریسم. 129

6-4.نتیجه گیری 130

6-5.پیشنهادات 131

منابع. 132

پیوست‌ها i

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها                                                                 صفحه

جدول2-1.ارزیابی طیف فرصت‌های اکوتوریسم…………………………………………………………………………………           38

جدول2-2.مقایسه اکوتوریسم نرم و سخت………………………………………………………………………………………..           42

جدول2-3.اصول گردشگری پایدار…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      52

جدول3-1.اندازه بارندگی سالانه در رامیان…………………………………………………………………………………………                                                                                                                      70

جدول3-2.ضریب خشکی دومارتون…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      71

جدول3-3.گونه‌های مهم درختی شناسایی‌شده در شهرستان رامیان………………………………………………………..                                                                                                                      80

جدول3-4.گونه‌های مهم درختچه‌ای شناسایی‌شده در شهرستان رامیان…………………………………………………..                                                                                                                      81

جدول4-1.طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      94

جدول4-2.راهبردهای چهارگانه بر اساس مدل سوات………………………………………………………………………….                                                                                                                      100

جدول5-1.توزیع پاسخگویان بر حسب جنس……………………………………………………………………………………..                                                                                                                      104

جدول5-2.توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      104

جدول5-3.توزیع پاسخگویان بر حسب اندازه تحصیلات………………………………………………………………………                                                                                                                      106

جدول5-4.توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………….                                                                                                                      106

جدول5-5.توزیع پاسخگویان بر حسب شغل……………………………………………………………………………………….                                                                                                                      107

جدول5-6.توزیع گردشگران بر حسب علت های سفر…………………………………………………………………………………                                                                                                                      108

جدول5-7.جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      110

جدول5-8.ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      112

جدول5-9.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مردم بومی……………                                                                                                                      113

جدول5-10.علل توسعه نیافتگی و عدم توسعه‌ی گردشگری به‌خصوص اکوتوریسم از دید مسئولین……………                                                                                                                      114

جدول5-11.ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای گردشگری نسبت به یکدیگر از دید مسئولین……………………….                                                                                                                      118

جدول5-12.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار امنیت…………………………………………………………..                                                                                                                      119

جدول5-13.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار منحصربه‌فردبودن جاذبه………………………………….                                                                                                                      120

جدول5-14.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار دسترسی آسان……………………………………………….                                                                                                                      121

جدول5-15.ماتریس مقایسه دوتایی گزینه‌ها بر اساس معیار تسهیلات……………………………………………………….                                                                                                                      121

جدول5-16.ماتریس رتبه‌بندی نهایی مناطق…………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      123

جدول5-17.نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      125

جدول5-18.نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         126

جدول5-19.فرصت‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         127

جدول5-20.تهدیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                         127

جدول5-21.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک داخلی)……………………………………………………………………..                                                                                                                         130

جدول5-22.ماتریس تحلیل SWOT(عوامل استراتژیک خارجی)…………………………………………………………………….    131

جدول5-23.اولویت‌بندی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها………………………………………………………………….    132

جدول5-24.استراتژیها بر اساس عوامل درونی و بیرونی…………………………………………………………………………………    137

جدول6-1.مطالعه علت های سفر به رامیان…………………………………………………………………………………………………………    142

جدول 6-2.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی اول………………………………………………………………………………………………..    142

جدول 6-3.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی دوم………………………………………………………………………………………………..    143

جدول 6-4.آزمون خی دو برای فرضیه‌ی سوم………………………………………………………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها                                                                    صفحه

شکل2-1.ارتباط تعاملی انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………………..          23

شکل2-2.پیوستار مسئولیت بشری و اکوتوریسم……………………………………………………………………………………                                                                                                                      43

شکل2-3.اکوتوریسم مسئول و مطلوب:پیوستار انواع اکوتوریسم……………………………………………………………..                                                                                                                      44

شکل2-4.ارتباط انواع گردشگری با پایداری……………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      51

شکل2-5.فعالان در اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      55

شکل3-1.تصویر ماهواره‌ای گستره‌ی مورد مطالعه و جانمایی مناطق اکوتوریستی آن………………………………….                                                                                                                      87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                  صفحه

نمودار2-1.طیف مراکز طبیعت‌گردی……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                         42

نمودار5-1. توزیع گردشگران بر حسب علت های سفر………………………………………………………………………………….                                                                                                                      108

نمودار5-2. جاذبه‌های طبیعی ممتاز از دید گردشگران……………………………………………………………………………..                                                                                                                      110

نمودار5-3. ایجاد فرصت‌های شغلی از دید گردشگران…………………………………………………………………………….                                                                                                                      112

نمودار5-4.ساختار سلسله مراتبی برای رتبه‌بندی جاذبه‌های اکوتوریستی شهرستان رامیان……………………………..                                                                                                                      117

نمودار5-5. نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها……………………………………………………………………………….                                                                                                                      128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه‌ها                                                                     صفحه

نقشه3-1.شهرستانهای استان گلستان……………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      60

نقشه3-2.جایگاه شهرستان‌های رامیان در بین شهرستانهای استان گلستان…………………………………………………                                                                                                                      61

نقشه3-3.محدوده‌ی شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      62

نقشه3-4.رودخانه‌های شهرستان رامیان…………………………………………………………………………………………………                                                                                                                      72

نقشه3-5.خاک شهرستان رامیان……………………………………………………………………………………………………………            77

نقشه3-6.پوشش گیاهی شهرستان رامیان………………………………………………………………………………………………             81

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اندازه و اهداف پژوهش به اختصار عبارتند از:

1.ارائه راهکارها برای توسعه اکوتوریسم برای جذب بیشتر گردشگران در رامیان

  1. آشنا کردن مدیران و برنامه ریزان به اهمیت و ضرورت در نظر داشتن فعالیتهای پایه و سازگار اقتصادی در نواحی دارای جاذبه های طبیعت‌گردی.
  2. شناخت ظرفیتهای اکوتوریسم شهرستان رامیان
  3. معرفی مزایای اقتصادی اکوتوریسم در تامین معیشت مردم محلی

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه