متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل ذینفعان

همچنین در بخش تجزیه و تحلیل محیطی، مطالعه و تحلیل ذینفعان نیز می­تواند راهگشا باشد. عامل اصلی و تعیین‌کننده حیات و رشد، تعامل خالق و آگاهانه و سازمان‌یافته با ذینفعان سازمان می‌باشد، از این رو در صورتی سازمان توان دستیابی به اهداف خود را خواهد داشت که اطلاع دقیق و کاملی از نیازهای ذینفعان داشته باشد. پس بایستی وضعیت ذینفعان به صورت جامع و دقیق مورد تحلیل قرار گیرد. جهت تحلیل ذینفعان موارد ذیل مورد مطالعه قرار می­گیرند:

  • تعیین ذینفعان با بهره گیری از اطلاعات، ذینفعان اصلی تعیین و طبقه‌بندی می شوند.
  • مطالعه راه‌های جمع‌آوری اطلاعات درمورد ذینفعان و کانال‌های ارتباط با ذینفعان
  • مطالعه نیازهای ذینفعان نیازهای ذینفعان شامل نیازهای برآورده شده توسط فعالیت‌های فعلی و نیازهای برآورده نشده مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
  • مطالعه خدمات شامل کلیه خدماتی که به ذینفعان ارائه می گردد و مقایسه این خدمات با انتظارات ذینفعان می‌باشد.
  • مطالعه طریقه انتظارات و نیازها.
  • اولویت ‌بندی ذینفعان .
  • استخراج اولیه موضوعات استراتژیک از تحلیل ذینفعان.

فاز۴: تعیین موضوعات استراتژیک سازمان

موضوعات استراتژیک چنین تعریف می شوند: موضوعات استراتژیک1، موارد و مباحث اساسی هستند که سازمان

را به شدت در زمان حال یا آینده تحت تأثیر قرار می­دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد