متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

فاز 2: تدوین بیانیه راهبردی سازمان (منشور سازمانی)

با در نظر داشتن این که مأموریت، چشم انداز و ارزش های یک سازمان جهت کلی آینده آن سازمان را مشخص می­کند، لذا پس از برنامه ریزی اولیه بر اساس عالئق استراتژیک ذینفعان )مدیران، مشتریان، و شرکای تجاری و … بیانیه جهت- گیری تدوین می­گردد.

وظیفه این فعالیت طی مراحلی می باشد که نهایتا منجر به تدوین بیانیه جهتگیری سازمان یا منشور سازمانی می­گردد که بیانگر و راهنمای تمام فعالیتها و تصمیمهای بلندمدت و کوتاه مدت و نشانگر مقصود بنیادی سازمان می­باشد. سه عنصر اصلی در این راستا مأموریت سازمانی، چشمانداز سازمانی  ، ارزشهای سازمانی می­باشند. این سه مفهوم به منزله اتصال دهنده عناصر سازمانی بوده، بیانگر ماهیت، چگونگی و راستای جهت گیریهای سازمانی هستند. مأموریت معادل فلسفه وجودی و مقصود نهایی ،ارزشها به منزله اصول اعتقادی دیرپا و اساسی و منشور اخالق انسانی و حرفهای و چشمانداز حکم تصویر زنده سازمان در آیندهای تعریف شده را دارد. البته بایستی توجه داشت که بعد از طراحی استراتژیها و اهداف کالن دوباره، این عناصر تطبیق و بهبود داده خواهند گردید. (کیانی،۱۳۷۳)

تدوین مأموریت سازمانی

مأموریت یک سازمان ، خط یا خطوط فعالیت آن را تشریح می ‌کند. محصوالت و خدمات آن را تعیین مینماید و محدوده فعالیت را در حال و آینده مشخص می ‌کند. مأموریت ، باورهای کلی مدیران یک سازمان درمورد مقصود، قابلیت ها و جایگاه سازمان در کشور می باشد که موجودیت سازمان را توجیه می ‌کند. مأموریت ، اظهار رسمی هدف  اساسی­ای می باشد که در پشت موجودیت یک سازمان قرار دارد یا به بیانی دیگر دلیل وجودی سازمان می باشد. برای نوشتن بیانیه مأموریت به 7 سؤال پاسخ داده م یشود:

  1. چرا؟ (هدف بنیادی سازمان)
  2. چه چیزی؟ ( چه کالا و خدماتی را ارایه م یکند؟)
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. برای چه کسی؟ (مشتریان هدف فعلی و آینده هر کدام از خدمات کدامند؟)
  5. کجا؟ (نحوه و مکان ارایه خدمات کجاست؟)
  6. چگونه؟(توانمندی عملیاتی چیست؟ چه بایستی باشد؟ جایگاه تکنولوژی کجاست؟)
  7. کانون توجه کجاست ؟ (منابع انسانی، تکنولوژی، مسوولیت اجتماعی)
  8. با چه تفاوتی نسبت به دیگران (مزیت سازمان کجاست؟ چرا مشتریان هدف ما بایستی به ما مراجعه کنند؟)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد