متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

اﯾﻦ خصیصه‌ها در ﭼﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ می گردد:

 1. آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﻮدن: ﯾﮑﯽ از روش‌های ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای آینده‌نگری، برنامه‌ریزی دﻗﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت، آموزش‌ها و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی دارد. اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ می کند ﺗﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .
 2. ﻫﻤﻔﮑﺮی: ﻫﻤﻔﮑﺮی عبارت می باشد از ﺑﻪ ﺷﺮاﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت -ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﭼﻪ ﺑﺎ شرکت‌های دﯾﮕﺮ- ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن هیچ‌گاه ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﯾﺎ و زﻧﺪه و در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ طرح‌های ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 3. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺘﻔﺎوت: ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎزی ﮐﺮدن، ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ شرکت‌ها اﯾﻦ اﺳﺖ. اﮔﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﯾﮏ روﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮد. (غفاریان،۱۳۸۵ :۷۷)
 4. ﯾﺎﻓﺘﻦ فرصت‌های ﺟﺪﯾﺪ: ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺆال درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺟﺪﯾﺪ مشتری‌ها ﺷﮑﻞ می‌گیرد. اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در پروژه‌های ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

۲-1-18)جایگاه موضوعات استراتژیک

هدف مطالعه محیط بیرونی و محیط درونی و مطالعه ذینفعان، شناخت، کشف و فرمولبندی موضوعات استراتژیک می باشد. زیرا که جان مایه برنامه ریزی استراتژیک موفق، تشخیص موضوعات استراتژیک می باشد. معموالً در دنیای واقع با موضوعات استراتژیک برخورد درستی نمیشود، واکنشهای معمولی در قبال موضوعات استراتژیک چنین می باشد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ندانستن و عدم تشخیص موضوعات استراتژیک
 • عدم تشخیص بین موضوعات مهم و غیر استراتژیکیا عملیاتی
 • طفره رفتن از باز گویی موضوعات
 • تعویق در پرداختن به موضوعات )امروز و فردا کردن
 • اتخاذ رویکرد عدم شفافیت یا پاک کردن صورت مسئله
 • ارایه راهکارهای سرسری، زودگذر و غیر عمیق
 • عدم جرأت در ابراز موضوعات استراتژیک

موضوعات استراتژیک به دو قسمت تقسیم می­شوند. یک دسته گزینه­های استراتژیک نام دارد که به ایدهها و روشهای جایگزین و متفاوت حرکت سازمان در آینده هستند. مثالً سازمان میتواند دامنههای فعالیت )مشتریان جدید-

بازارهای جدید( را تغییر دهد، یا به حوزههای دیگر بپردازد؟)محصوالت و مأموریت متفاوت( معموالً گزینهها راجع به مواردی می باشد که اکنون وجود ندارد و میتواند بالقوه مطرح و ممکن باشد به تعبیری دیگر راجع به مواردی می باشد که با ورود سازمان به دنیاهای جدید سر و کار دارد. این بخش از موضوعات استراتژیک به دنبال فرصتها و امکانات منفعتهای بالقوه می باشد. (غفاریان،۱۳۸۵)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد