متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

تفکر استراتژیک در مقایسه با برنامه‌ریزی استراتژیک

ویژگی‌های تفکر استراتژیک

  • شهودی
  • پرداختن به فرضیه‌ها و سنتزها
  • شناسایی پارادایم های جدید
  • تفکر باز و خارج از محدودیت‌های موجود
  • مبتنی بر یک روش مدیریتی حمایتی

نتیجه : حرکت در مسیر تحقق چشم‌انداز

ویژگی‌های برنامه‌ریزی استراتژیک

  • منطقی و تحلیلی
  • رسمی و مبتنی بر گام‌های تعریف شده می باشد
  • سازمان‌دهی مطالب موجود
  • نتیجه‌گیری بر مبنای گذشته و یا اقتباس از دیگران
  • تمایل به محاسبه و تحلیل ریاضی

نتیجه : برنامه‌ریزی مفصل

2-1-17-2)ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ

کارﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ اندیشه‌گرایی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﺧﻠﻖ چشم‌انداز اﺳﺖ.  چشم‌انداز، ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ می کند. اﺳﺘﺮاﺗﮋی در راﺳﺘﺎی  چشم‌انداز ﺷﮑﻞ می‌گیرد و ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در می‌آورد. چشم‌انداز از ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در کسب‌وکار و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن‌ها ﺷﮑﻞ می‌گیرد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮک، ﺳﺎزﻣﺎن را ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و هم انگیزه می‌سازد. ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر، ﺧﻠﻖ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻤﺎﯾﺰ از رﻗﺒﺎﺳﺖ. ( رضاییان ۱۳۸۴ :۵۶-۵۲)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد