متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین چشم انداز سازمانی

چشمانداز (آرمان)بیانیه کلی آن چیزی می باشد که سازمان در آینده میخواهد باشد و باهدف آفریدن آینده و نه پیش­بینی آینده ترسیم میشود. چشمانداز بایستی واقعی باشد و چشم انداز به مثابه ستاره قطب شمال می باشد و تأثیر یک نیروی جهت دهنده و یک عامل یکپارچه کننده را بازی می ‌کند. در صورت اتفاق نظر روی یک چشمانداز سازمانی،  فرهنگ طرفداری از استراتژیهای سازمانی شکل خواهد گرفت و باور مشترک در سازمان ایجاد خواهد گردید. چشمانداز تصویر زنده سازمان در آینده می باشد. چشم انداز ممکن می باشد به یکی از طرق ذیل تدوین گردد:

  • هدف بزرگ مورد نظر به صورت کمی یا کیفی اظهار گردد.
  • جلو زدن از یک رقیب اصلی را مبنا قرار دهد.
  • یک سازمان شاخص را مدل قرار دهد.
  • تحول درونی به سوی سازمانی بزرگ و موفق را محور قرار دهد. (کیانی،۱۳۷۳)

تعیین ارزش­های سازمانی

ارزش­های بنیادی اصول اعتقادی و اخلاقی اساسی سازمان می باشد. ارزش‌های بنیادی اهمیت ذاتی دارند و نه توجیه اقتصادی. ارزش­های بنیادی به سادگی با تغییر شرایط تغییر نمی­کنند. ارزش‌های بنیادی واقعی حتی در صورت بروز ضرر نیز ترک نمی­شوند. ارزش‌های بنیادی را نباید باسیاست‌های کاری که ارزش پایدار نیستند نظیر کیفیت، اگر واقعاً ارزش نباشد( اشتباه گرفت. نکته مهم در ارزش­های بنیادی این می باشد که بایستی عمیقاً مورد اعتقاد و اقدام مدیران سازمان باشد. این متن می­تواند به عنوان مبنای منشور اخلاق انسانی- حرفهای کارکنان سازمان پذیرفته و تبلیغ گردد. جمع‌بندی سه متن مأموریت، چشم‌انداز و ارزش­ها به صورت بیانیه جهت‌گیری خواهد بود. این بیانیه بایستی به قدر کافی کلی باشد که امکان تغییر در مجموعه محصول یا خدمات تا زمانی که فعالیت اصلی ثابت باقی مانده می باشد. وجود داشته باشد، اما به اندازه کافی هم بایستی مشخص باشد که را در بین دیگر سازمان‌های هم نوع خود متمایز گرداند. این متن در تعامل اندیشه‌های متفاوت درون و برون‌سازمانی از طریق مصاحبه، پرسشنامه، جلسات و حتی گفتگوهای غیررسمی شکل می‌گیرد و توسط کمیته کارشناسی تنظیم اولیه می گردد و توسط کمیته عالی تأیید نهایی و با اصلاح و در نهایت ابلاغ می گردد. خروجی این فعالیت متن اختصار و فشرده اما پرمحتوایی می باشد که تدوین برنامه‌های استراتژیک و توسعه را هدایت می­کند.

در هر صورت تدوین یا باز تدوین سالانه مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز نقطه شروعی می­باشد برای تشخیص و تعیین مسایل و موضوعات استراتژیک پیش روی و این تعیین و تشخیص خود مقدمه ای می باشد بر فرموله کردن مسایل استراتژیک سازمان که در مراحل بعدی بایستی به آن‌ها پاسخ گفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این پژوهش که در شهرداری  کاشان مورد مطالعه قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر تاثیر سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به تبیین ذیل است:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر تاثیر سازمانی تاثیرگذار است؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان با فرمت ورد