سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده………………………………………. 1

1-1- اظهار مسئله …………………………….. 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………… 4

1-3- اهداف پژوهش…………………………….. 5

1-3-1- هدف اصلی………………………………. 5

1-3-2- هدف کاربردی……………………………. 5

1-4- سئوالات پژوهش …………………………… 5

1-5- مدل نظری پژوهش………………………….. 5

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………. 7

1-7- روش شناسی پژوهش…………………………. 7

1-7-1- نوع روش پژوهش………………………….. 7

1-7-2- منابع جمع‌آوری داده ها ………………….. 7

1-7-3- جامعه‌ی آماری…………………………… 7

1-7-4- قلمرو پژوهش……………………………. 8

1-7-5- روش نمونه‌گیری………………………….. 8

1-7-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………….. 8

1-8- معضلات و تنگناهای پژوهش ………………….. 8

1-9- واژگان تخصصی …………………………… 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

مقدمه……………………………………… 10

2-1- مفاهیم برند…………………………….. 11

2-1-1- اهمیت برند……………………………. 13

2-1-2- ارزش اقتصادی برند……………………… 16

2-1-3- برندینگ………………………………. 16

2-1-3-1- برندینگ خدمات ………………………. 17

2-1-4- مفهوم ارزش ویژه برند…………………… 23

2-1-5- اهمیت ارزش ویژه برند ………………….. 28

2-1-6- رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند ………….. 30

2-1-6-1- رویکرد درون به بیرون ………………… 30

2-1-6-2- رویکرد بیرون به درون ………………… 33

2-1-6-3- رویکرد ترکییی……………………….. 45

2-1-7-1- مدل ارزش ویژه برند آکر……………….. 49

2-1-7-2- مدل ارزش ویژه برند کلر……………….. 67

2-1-7-3- مدل ارزیابی دارایی برند رابکیم………… 70

2-1-7-4- مدل ایکویتر برند…………………….. 72

2-1-7-5- مدل اینتر برند………………………. 72

2-1-7-6- مدل برندز…………………………… 73

2-1-7-7- مدل رزونانس برند ……………………. 74

2-1-8- مدل مفهومی پژوهش………………………. 79

2-1-9- چهارچوب نظری پژوهش…………………….. 80

2-1-10- آشنایی با صنعت بیمه…………………… 83

2-1-10-1- مفاهیم بیمه………………………… 85

2-1-10-2- تاریخچه بیمه……………………….. 87

2-1-10-3- خصوصی سازی صنعت بیمه ……………….. 90

2-1-10-4- طرح تحول صنعت بیمه………………….. 91

2-1-11- پیشینه پژوهش…………………………. 94

2-1-11-1- مروری بر تحقیقات گذشته خارجی…………. 94

2-1-11-2- مروری بر تحقیقات گذشته داخلی…………. 95

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه……………………………………… 98

3-1- روش پژوهش………………………………. 99

3-2- جامعه آماری……………………………. 100

3-3- حجم نمونه پژوهش………………………… 101

3-4- روش نمونه‌گیری………………………….. 101

3-5- منابع جمع‌آوری داده‌ها……………………. 102

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای……………………. 102

3-5-2- پرسشنامه…………………………….. 102

3-6- ابزار سنجش پرسشنامه…………………….. 103

3-6-1- روایی پرسشنامه……………………….. 103

3-6-2- پایایی پرسشنامه………………………. 103

3-7- مقیاس اندازه‌گیری……………………….. 105

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………… 106

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه…………………………………….. 108

4-1- آمار توصیفی متغیر جمعیت شناختی…………… 109

4-1-1- آمار توصیفی اندازه اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری 109

4-1-2- آمار توصیفی متغیر جنسیت……………….. 110

4-1-3- آمار توصیفی متغیر سن………………….. 112

4-1-4- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات…………… 114

4-1-5- آمار توصیفی متغیر اندازه درآمد ماهیانه…… 116

4-1-6- آمار توصیفی متغیر اندازه بهره گیری از بیمه نامه بدنه اتومبیل    119

4-2- آمار استنباطی………………………….. 120

4-2-1- آزمون نرمالیتی……………………….. 121

4-2-1-1- آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند …. 122

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2-1-2- آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده….. 123

4-2-1-3- آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند ……… 125

4-2-1-4- آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند …… 126

4-2-2- آزمون سئوالات پژوهش …………………… 129

4-2-2-1- آزمون فرضیه اول ……………………. 130

4-2-2-2- آزمون فرضیه دوم…………………….. 132

4-2-2-3- آزمون فرضیه سوم ……………………. 134

4-2-2-4- آزمون فرضیه چهارم…………………… 137

4-2-3- رتبه‌بندی شاخص ها و متغیرها…………….. 139

4-2-3-1- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند….. 140

4-2-3-2- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت متصور شده….. 141

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند………. 143

4-2-3-3- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند………. 144

4-2-4- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند….. 145

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………….. 148

5-1- نتیجه گیری…………………………….. 149

5-2- پیشنهادات……………………………… 150

5-2-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های پژوهش………. 151

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………….. 154

نتیجه گیری………………………………… 156

منابع…………………………………….. 158

پیوست‌ها

پیوست شماره 1 پرسشنامه پژوهش…………………. 162

پیوست شماره 2 تجزیه و تحلیل های آماری…………. 163

شکل‌ها

شکل 1-1- مدل مفهومی آکر………………………. 6

شکل 2-2- مدل نتمیر و همکاران………………….. 41

شکل 2-3- مدل تیلور و همکاران………………….. 42

شکل 2-4- دسته بندی رویکرد ارزش ویژه برند والستر…. 43

شکل 2-5- مدل ارزیابی ارزش ویژه برند جهانی………. 47

شکل 2-6- چگونه ارزش ویژه برند ارزش زایی میک ند….. 51

شکل 2-7- ابعاد دانش برند کلر………………….. 68

شکل 2-8- مدل برند یانگ و رابیم………………… 72

شکل 2-9- هرم رزونانس برند…………………….. 77

شکل 3-1- ارتباط جامعه و نمونه آماری……………. 101

جداول

جدول 1-1- تعاریف ارزش ویژه برند……………….. 28

جدول 2-2- تحقیقات انجام شده بر روی ارزش ویژه برندکیم و کیم     48

جدول 4-1- توزیع فراوانی اندازه اهمیت انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص  109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت………………… 110

جدول 4-3- جدول توافقی اندازه اهمیت نام و نشان تجاری پیش روی جنسیت   111

جدول 4-4- فراوانی نمونه برحسب سن……………… 112

جدول 4-5- جدول توافقی اندازه اهمیت نام و نشان تجاری پیش روی سن 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب تحصیلات…. 114

جدول 4-7- جدول توافقی اندازه اهمیت انتخاب نام و نشان تجاری پیش روی تحصیلات…………………………………………. 115

جدول 4-8- فراوانی نمونه برحسب درآمد ماهیانه……. 116

جدول 4-9- جدول توافقی اندازه اهمیت انتخاب نام تجاری پیش روی درآمد ماهیانه…………………………………………. 118


جدول 4-10- فراوانی آزمودنی ها برحسب زمان بهره گیری از بیمه نامه بدنه اتومبیل…………………………………………. 119

جدول 4-11- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر وفاداری به برند     122

جدول 4-12- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر کیفیت متصور شده 124

جدول 4-13- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند . 125

جدول 4-14- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر تداعی برند . 127

جدول 4-15- نتایج آزمون نرمالیتی متغیر آگاهی از برند 128

جدول4-16- نتایج آزمون ویلکاکسون دوطرفه متغیر وفاداری به برند   130

جدول 4-17- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر وفاداری به برند 130

جدول 4-18- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر وفاداری به برند      131

جدول 4-19- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر وفاداری به برند 131

جدول 4-20- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 132

جدول 4-21- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 133

جدول 4-22- نتایج ویلکاکسون یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده  133

جدول 4-23- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر کیفیت ادراک شده 134

جدول 4-24- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر تداعی برند 136

جدول 4-25- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر تداعی برند 136

جدول 4-26- نتایج آزمون ویلکاکسون یک طرفه متغیر تداعی برند 137

جدول 4-27- نتایج آزمون علامت یک طرفه متغیر تداعی برند 137

جدول 4-28- نتایج آزمون ویلکاکسون دو طرفه متغیر آگاهی برند 138

جدول 4-29- نتایج آزمون علامت دو طرفه متغیر آگاهی برند 139

جدول 4-30- اختصار نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون و علامت 140

جدول 4-31- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری به برند 140

جدول 4-32- رتبه بندی شاخص متغیر وفاداری به برند… 141

جدول 4-33- نتایج آزمون فریدمن متغیر کیفیت ادراک شده 142

جدول 4-34- رتبه بندی شاخص متغیر کیفیت ادراک شده… 142

جدول 4-35- نتایج آزمون فریدمن متغیر وفاداری برند.. 142

جدول 4-36- رتبه بندی شاخص متغیر تداعی برند…….. 143

جدول 4-37- نتایج آزمون فریدمن متغیر آگاهی برند…. 144

جدول 4-38- رتبه بندی شاخص متغیر آگاهی برند…….. 414

جدول 4-39- نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر ارزش ویژه برند 145

جدول 4-40- رتبه بندی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند. 145

نمودارها

نمودار 2-1- ارزیابی کیفیت خدمات و محصولات……….. 23

نمودار 4-1- توزیع فراوانی انتخاب یک نام و نشان تجاری خاص  111

نمودار 4-2- فراوانی نمونه مربوط به جنسیت………. 111

نمودار 4-3- فراوانی نمونه مربوط به سن…………. 113

نمودار 4-4- فراوانی نمونه برحسب تحصیلات………… 115

نمودار 4-5- فراوانی برحسب درآمد ماهیانه……….. 118

نمودار 4-6- فراوانی آزمودنی‌ها برحسب مدت زمان بهره گیری از بیمه‌نامه شخص ثالث…………………………………………. 120

نمودار 4-7- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر وفاداری به برند    124

نمودار 4-8- نمودار فراوانی و نرمالیتی متغیر کیفیت ادراک شده    125

نمودار 4-9- فراوانی نرمالیتی متغیر تداعی برند….. 127

نمودار 4-10- فراوانی نرمالیتی متغیر آگاهی از برند. 128

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

 131  هدف اصلی:ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان در شرکت خدمات بیمه‌ای

2-3-1 هدف کاربردی: شناخت عوامل تاثیرگذار ابعاد ارزش ویژه برند در صنعت بیمه و ارائه راه‌حلهایی به مقصود بهبود و توجه بیش‌تر به برند شرکت‌های بیمه

  4-1سوالات پژوهش

ـ عوامل اصلی تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان شرکت خدمات بیمه‌ای چیست؟

ـ اندازه اهمیت هریک از عوامل تاثیرگذار در ارزیابی مشتریان از ارزش ویژه برند در شرکت خدمات بیمه‌ای

چقدر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان  با فرمت ورد