پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

نظارت شورای نگهبان

به مقصود پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی باآنها، شورایی به نام شورای نگهبان در اجرای اصل 91 قانون اساسی تشکیل شده می باشد .شورای مذکورشش نفر فقیه عادل و آگاه به اقتضای زمان و مسائل روز با انتخاب رهبر و شش نفر حقوقدان مسلمان به انتخاب مجلس تشکیل می گردد.

2-3-1- 2- 5- اعمال نظارت از سوی شوراها

در اصل 100قانون اساسی تشکیل شورای ده، بخش، شهرستان، استان پیش بینی شده می باشد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. این شوراها وظیفه نظارت بر اجرای برنامه های اجتمایی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم را برعهده دارند. اعمال این نظارت از سوی نمایندگان مردم در حقیقت نظارت مرجع بیرونی از لحاظ اداری، فنی، مالی می باشد. براساس اصل 101 قانون اساسی وظیفه این شوراها نظارت بر اجرای  متناسب برنامه های عمرانی و رفاهی استان و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری می باشد به این ترتیب تهیه طرحها از سوی شورایعالی استان ها اعمال نظارت قبل از انجام فعالیت و نظارت این شوراها براجرای متناسب برنامه ها نظارت حین اجراء محسوب میشود.

2-3-1- 2- 6- چگونگی اعمال نظارت از سوی قوه قضاییه

بر طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای می باشد مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتمایی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و عهده دار وظایف زیراست:

1- رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات واخذ تصمیمات و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم، تعیین مجازات، تعزیر مجرمین، اجرای حدود، مقررات مدنی و جزایی.

2-3-1-2- 7- نظارت همگانی

در نظام اسلامی، نظارت بر سازمان و عملکرد کارکنان آن، در چهارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مسئولان سازمان ها اختصار نمی گردد، بلکه کلیه افراد جامعه، به ویژه کارکنان و اعضای سازمان،  موظفند تا براساس وظیفه شرعی، بر اعمال و رفتار و عملکرد افراد و کارکنان سازمان و حتی عملکرد مدیران و مسئولان نظارت و کنترل داشته باشند، این کنترل و نظارت همگانی و عمومی، از اهمیت زیاد و جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.و در آموزه های دینی تاکید فراوانی بر آن شده می باشد  اما با در نظر داشتن این که با موضوع پایان نامه ارتباطی ندارد درمورد آن بحث نمی گردد. .(عمرانی 1386ص49)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد