پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول و نمودارها

 

 

عنوان صفحه
جدول 2-1فرایند نظارت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
جدول2 – 2 مدل تحلیلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… 88
جدول 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
جدول4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………… 102
جدول 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………… 103
جدول 4-4-توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب  برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط  عاملین  ذیحساب (سؤال 1)……………………………………………………………………………………………………………………….  

104

جدول  4-5- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………....  

105

جدول4-6- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)………………………………………….  

106

جدول 4-7- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)………………………………………….  

107

جدول 4-8- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)…………………………………………………  

108

جدول 4-9- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)……………………..  

109

جدول 4-10- تأثیر نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع  ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)…………………………  

110

جدول 4-11- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………  

111

جدول 4-12- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)…………………….  

112

جدول4-13- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در انجام وارسال  به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سؤال 10)…………………………………………………………  

113

جدول4-14- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)  

114

جدول4-15- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال12) …………………………………………………………………………………………………  

115

جدول4-16- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال  دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)…………………………………………………………………………………………………  

116

جدول4-17- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج  مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال14)…………………………………..  

117

جدول4-18- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)………………………………………….  

118

جدول4-19- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره  1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………..  

119

جدول4-20- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب بر رعایت  قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)……………………………………………………………………………  

120

جدول4-21- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)…………………………………………………………………………………………….  

121

جدول4-22- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………….  

122

جدول4-23- توزیع نظر پاسخگویان در خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در اخذ ضمانت نامه های معتبر بانکی به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)……………………………………………………....  

123

جدول4-24- نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت مطالعه فرضیه اول پژوهش ……………………………. 124
جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت مطالعه فرضیه دوم پژوهش ……………………………. 125
جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت مطالعه فرضیه سوم پژوهش …………………………. 126
نمودار 3-1- نمودار عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 98
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر حسب نوع درجه……………………………………………………………………………… 101
نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمتی………………………………………………………………………. 102
نمودار 4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 103
نمودار 4-4- تأثیر نظارت ذیحساب برحفظ اسناد ودفاتر مالی توسط  عاملین  ذیحساب (سؤال 1)……………. 104
نمودار 4-5 تأثیر نظارت ذیحساب در انجام کلیه پرداختها  ازطریق سیستم بانکی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 2)………………………………………………………………………………………………………………………………….  

105

نمودار4-6 تأثیر نظارت ذیحساب در ارسال به موقع وجوه مصرف نشده درپایان سال مالی توسط عاملین ذیحساب به خزانه داری کل (سؤال 3)  

106

نمودار 4-7- تأثیر نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های  انجام شده ونحوه بایگانی آنها توسط عاملین ذیحساب (سؤال 4)……………………………………………………………………………………………………..  

107

نمودار  4-8- تأثیر نظارت ذیحساب در تهیه و تنظیم به موقع اسناد هزینه  ونیز وصول درآمدها ومطالبات ازسوی عاملین ذیحساب (سؤال 5)………………………………………………………………………………………….  

108

نمودار 4-9- تأثیر نظارت ذیحساب در اخذ مدارک مثبته وقانونی در پرداخت های غیر قطعی

 (پیش پرداخت / علی الحساب) توسط عاملین ذیحساب (سؤال 6)…………………………………………………………

 

109

نمودار 4-10- تأثیر نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع  ماده 91قانون محاسبات عمومی کشور توسط عاملین ذیحساب (سؤال 7)……………………….  

110

نمودار 4-11- خصوص تأثیر نظارت ذیحساب درارسال به موقع مدارک ونواقص اسناد هزینه توسط عاملین ذیحساب (سؤال 8)…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

111

نمودار 4-12- تأثیر نظارت ذیحساب در پرداخت اعتبارات مصوب تخصیص یافته بابت  پرداخت به موقع تعهدات ایجاد شده توسط عاملین ذیحساب (سؤال 9)……………………………………………………………………………..  

112

نمودار4-13- تأثیر نظارت ذیحساب در انجام وارسال به موقع صورت حسابهای مالی توسط عاملین ذیحساب به ذیحسابی ناجا (سوال 10)……………………………………………………………………………………………………….  

113

نمودار4-14- خصوص تأثیر نظارت ذیحساب درارسال به موقع گزارشات لازم به وزارت اموراقتصاد ودارایی ونیز دیوان محاسبات ودیگر مراجع قانونی توسط عاملین ذیحساب (سؤال 11)……………………………..  

114

نمودار4-15- تأثیر نظارت ذیحساب برانجام صحیح مناقصات ومعاملات دولتی توسط عاملین ذیحساب (سوال12)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

115

نمودار4-16- خصوص تأثیر نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

116

نمودار4-17- خصوص تأثیر نظارت ذیحساب بر رعایت مراحل خرج (مواد17الی23ق.م .ع کشور ) درانجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب(سؤال14) ……………………………………………………………………………………………..  

117

نمودار4-18- پاسخگویان تأثیر نظارت ذیحساب بررعایت دقیق مواد 26و27و28 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال15)……………………………………………………………………  

118

نمودار4-19- تأثیر نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات  برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)…………………………………………………………………………………………………  

119

نمودار4-20- تأثیر نظارت ذیحساب بر رعایت قوانین مالی ومحاسباتی درانجام امورات مالی توسط عاملین ذیحساب (سؤال17)…………………………………………………………………………………………………………………….  

120

نمودار4-21- خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در رعایت قانون بودجه در انجام هزینه ها توسط عاملین ذیحساب (سؤال18)………………………………………………………………………………………………………………………………….  

121

نمودار4-22- خصوص تأثیر نظارت ذیحساب در رعایت دستورالعمل  اجرایی بودجه توسط عاملین ذیحساب (سؤال19)………………………………………………………………………………………………………………………………….  

122

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار4-23- تأثیر نظارت ذیحساب در اخذ ضمانتنامه های معتبر بانکی  به هنگام انعقاد قراردادها توسط عاملین ذیحساب (سؤال20)………………………………………………………………………………………………………………..

 

123

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1)ارزیابی وظیفه نظارتی ذیحساب و مدیرکل مالی ناجا.

2)شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که موجب بروز مشکل و نابسامانی در امر نظارت مالی گردیده می باشد.

3)ارائه راه حلها جهت رفع معضلات و اعمال نظارت مالی.

بدون تردید تقویت بازرسی و نظارت در هر یگانی تضمین کننده اجرای قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب اعتماد مسئولین ناجا نسبت به ذیحساب و تداوم بخش اطمینان مدیران و تثبیت نظارت و بازرسی ضامن سلامتی یگانها و گامی در جهت حفظ مصالح سازمانی.

پس هدفهای اساسی نظارت مالی را می توان به تبیین ذیل بیان نمود:

‌الف- تامین مقاصد ذیحساب یعنی انطباق هرگونه پرداخت پس از مراحل خرج.

ب- حفظ محدودیتهای مالی، یعنی اندازه پرداختهای قطعی و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و پرداختها طبق مقررات به اقدام آمده و اجرای عملیات با برنامه ها و هدفهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد.

ج- ایجاد مکانیزم و روشهای مناسب برای کنترل درآمدها و انجام هزینه ها.

د- مطالعه و کنترل و نظارت بر عملکرد مالی به مقصود اعمال صحیح قوانین و مقررات که در نهایت باعث بهره گیری بهینه از منابع مالی و باعث کاهش انحراف در اهداف سازمان گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه اندازه تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا  با فرمت ورد