متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند اجرایی پژوهش

به گونه کلی برای بجای آوردن این پژوهش می توان 12 مرحله زیر را مورد نظر قرار داد:

1 ـ انتخاب موضوع پژوهش(عنوان)

2 ـ اظهار مسأله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 ـ پیشینه ی پژوهش

4 ـ اظهار گزاره های مسأله(هدف / فرضیه / سؤال ها)

5 ـ مشخص کردن متغیرها

6 ـ تعیین ابزار اندازه گیری

7 ـ مشخص کردن جامعه ی مورد مطالعه و حجم نمونه

8 ـ انتخاب روش پژوهش

9 ـ گردآوری داده ها

10 ـ تنظیم و تلخیص داده ها

11 ـ تحلیل داده ها و نتیجه گیری

12 ـ تدوین گزارش و اشاعه ی یافته ها

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-مطالعه ارتباط میان شاخص های مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان وکیفیت روابط الکترونیک در شعب بانک سامان

2-اندازه وسطح شاخص های کیفیت روابط الکترونیک بامشتری در شعب بانک سامان

3-به دست آوردن راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم ارتباط با مشتریان در بانک سامان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیرمولفه های E-CRM  مطالعه موردی شعب بانک سامان شهر تهران برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه